کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی

1200000ریال

کتاب حاضر مهارت های زندگی را بر اساس یکی از جدیدترین مدل های روان شناسی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بیان می کند. هر فصل کتاب سراسر تمرین است و می تواند به عنوان یک کتاب خود خوان در مورد مهارت های مختلف از جمله خلق منفی، استرس، خشم، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، مهارت های بین فردی، حل مساله و … مورد استفاده قرار گیرد.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته، و به وسیله انتشارات امین نگار منتشر شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب حاضر مهارت های زندگی را بر اساس یکی از جدیدترین مدل های روان شناسی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بیان می کند. هر فصل کتاب سراسر تمرین است و می تواند به عنوان یک کتاب خود خوان در مورد مهارت های مختلف از جمله خلق منفی، استرس، خشم، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی، مهارت های بین فردی، حل مساله و … مورد استفاده قرار گیرد.​

این کتاب توسط دکتر پیمان دوستی نوشته، و به وسیله انتشارات امین نگار منتشر شده است.