پادکست همدلی و شفقت با دیگران


شناسنامه پادکست

نام پادکست: همدلی و شفقت با دیگران
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۲:۲۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم