پادکست های روانشناسی

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهد


از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: طوفان‌های فکری و هیجانی دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: وقتی زندگی ضربه سختی می‌زند نویسنده کتاب: دکتر راس هریس مترجم کتاب:[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: دو تاکید خود مراقبتی و خود شفقت ورزی دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: وقتی زندگی ضربه سختی می‌زند نویسنده کتاب: دکتر[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) چیست؟ دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: مهارت جرات ورزی دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: داستان تقصیر دیگری است دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: داستان های برده ذهن شدن دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: اهداف هوشمندانه SMART دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: هدیه ای به نام توجه کامل دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: فرآیندهای اصلی ارتباط موثر دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: همدلی و شفقت با دیگران دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز[...]
از اینجا پخش کنید: شناسنامه پادکست نام پادکست: نگرشی باز و کنجکاوانه دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر[...]