پادکست درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)


شناسنامه پادکست

نام پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) چیست؟
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی، دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک: ۳:۵۱ دقیقه
مخاطب: روانشناسی تخصصی – مناسب برای دانشجویان روانشناسی و مشاوره