افسردگی به عنوان یک عامل خطر برای زوال عقل

یانگ، چوئه، پنگ و تسای (۲۰۲۲) در یک مطالعه به طبقه بندی افراد مسن مبتلا به زوال عقل پرداختند و یافته‌های آنها در مجله Archives of Gerontology and Geriatrics منتشر شده است. در گزارش آنها، افسردگی به عنوان یک عامل خطر برای زوال عقل و همچنین ادامه توسعه زوال عقل گزارش شده است.

گردآوری و ترجمه: دکتر پیمان دوستی

 آنها افراد مسن مبتلا به زوال عقل (PwD) را در سه گروه (بدون افسردگی، افسردگی مزمن و اخیرا مبتلا شده به افسردگی) طبقه بندی کردند تا بتوانند میزان استفاده از مراقبت‌های بهداشتی بستری و بررسی اثرات بالینی مرتبط را مورد مقایسه قرار دهند.

بروز بستری شدن در بیمارستان به طور قابل توجهی در افراد مسن مبتلا به زوال عقل که دارای افسردگی مزمن و یا اخیرا مبتلا به افسردگی شده بودند بیشتر از گروه همسالی بود که افسردگی نداشتند. نکته قابل توجه این است که افرادی که اخیرا مبتلا به افسردگی شده بودند مدت بیشتری در مقایسه با دو گروه دیگر (افرادی که افسردگی مزمن داشتند و افرادی که افسردگی نداشتند) در بیمارستان بستری بودند.

به طور کلی، یافته‌های یانگ و همکاران (۲۰۲۲) حاکی از آن بود که افسردگی به طور قابل توجهی استفاده از مراقبت‌های بهداشتی بستری را در میان افراد مسن مبتلا به زوال عقل افزایش می‌دهد.