اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری در دانش آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی

زمینه و هدف: پرخاشگری دوران نوجوانی نه تنها به قربانیان آسیب وارد می سازد، بلکه رشد خود نوجوانان پرخاشگر را نیز در معرض خطر قرار می دهد. پرخاشگری به هر شکلی از رفتار گفته می شود که بتواند به دیگران صدمه و آسیب برساند. از لحاظ فیزیولوژیکی، پرخاشگری زیاد ممکن است موجب فعالیت بیش از حد سیستم عصبی پاراسمپاتیک و یا واکنش بیش از حد به استرس محیطی و یا آزمایشگاهی گردد. لذا پژوهش حاضر در پی تعیین تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری در دانش آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر سال سوم متوسطه مبتلا به اعتیاد اینترنتی دبیرستان های منطقه ۲۱ شهر تهران در سال ۹۴ بود. انجام مداخلات و نمونه گیری در این پژوهش، مجموعاً به مدت ۴ ماه از خرداد تا مهر ۹۴ به طول انجامید. نمونه این تحقیق مشتمل بر ۳۰ دانش آموز از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند شد. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش، مقیاس پرخاشگری AQ و پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ بود. درمان پذیرش و تعهد در گروه مداخله بصورت ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای به صورت انفرادی
و هفتگی توسط پژوهشگر در محل مرکز پژوهشی منشور مهر اجرا شد. آزمودنی ها قبل از درمان و یک ماه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با ۲۲ SPSS استفاده شد.
یافته ها: تحلیل آماری نشان داد درمان پذیرش و تعهد در گروه آزمایش باعث کاهش پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها شد، اما در گروه کنترل چنین تغییری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه درک بهتری از تاثیر درمان پذیرش و تعهد را بر متغیرهای پرخاشگری نشان می دهد و به محققان پیشنهاد می شود که این تحقیق را در سایر جوامع با دامنه سنی گسترده تر انجام دهند.

شیوه های ارجاع به این مقاله:

دوستی، پیمان.، غلامی، سحر.، ترابیان، سحرالسادات. (۱۳۹۵). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری در دانش‌آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی، مجله سلامت و مراقبت; ۱۸ (۱) :۶۳-۷۲.

APA: Dousti, P., Gholami, S & Torabian, S. (2016). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Aggression among Students with Internet Addiction. Journal of Health and Care; 18 (1) :63-72

Vanc: Dousti P, Gholami S, Torabian S. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Aggression among Students with Internet Addiction. JHC. 2016; 18 (1) :63-72