آنچه در اتاق درمان اتفاق می‌افتد/ مروری بر روان‌درمانی تحلیل عملکرد ( FAP )

نویسندگان: کانتر، تسای و کوهلنبرگ

ترجمه و تلخیص: پیمان دوستی

مرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد

در روان‌درمانی تحلیل عملکرد (FAP)، قانون اول مشاهده و نظارت بر رفتارهای بالینی مراجع می‌باشد. اساسأ این قانون برای درمان‌گر روان‌درمانی تحلیل عملکرد (FAP) یک یادآوری است که رفتارهای بالینی مراجع در ساعات درمان رخ خواهند داد. برای مثال یک مراجعه کننده که در دوست‌یابی مشکل دارد، ممکن است درمان‌گر را از خود براند. مراجعی که با دیگران رفتار تهاجمی‌دارد، ممکن است با فرد درمان‌گر هم همین رفتار را داشته باشد. یک مراجع که مشتاق محبت است، یا از آسیب پذیری دوری می‌کند، ممکن است همین کارها را در طول ساعات درمانی نیز انجام دهد، و غیره. کار درمان‌گر در فرایند روان‌درمانی تحلیل عملکرد (FAP) این است که این رفتارها را هنگامی که اتفاق می‌افتند، مشاهده و درک کند.

قانون دوم، تحریک رفتارهای بالینی مراجع است. این امر بدان معنی است که ممکن است درمانگر بخواهد با روش‌های مختلف رفتارهای بالینی مراجع را در اتاق درمان فراخوانی کند. قانون دوم، علاوه بر مشاهده و نظارت بر رفتارهای بالینی (قانون اول)، پیشنهاد می‌کند یک رابطه درمانی برای تحریک این رفتارها در اتاق درمان ایجاد شود.

قانون سوم در بافت اصلی روان‌درمانی تحلیل عملکرد (FAP) این است که به طور طبیعی پیشرفت‌های مراجع و تحریک رفتار‌های بالینی او را تقویت کنید. لحظات اصلی در روان‌درمانی تحلیل عملکرد زمانی است که پیشرفت‌های مراجع و تحریک رفتارهای بالینی او اتفاق می‌افتد و درمان‌گر تحت تاثیر این رفتار بهبود یافته مراجع قرار می‌گیرد. درمان‌گر واکنش طبیعی خود را به مراجع ابراز کرده و سعی می‌کند رفتار بهبود یافته مراجع را تقویت کند.

قانون چهارم درمان‌گر را تشویق می‌کند تا تغییرات رفتاری مراجع را در طول زمان و با توجه به تلاش برای تقویت مشاهده کند.

قانون پنجم برای تقویت و پیش بردن استراتژی‌های تعمیم بیشتر، مخصوصأ در ارائه تکالیف منزل توسعه پیدا کرده است. از دیدگاه روان‌درمانی تحلیل عملکرد، بهترین روش تعیین تکالیف منزل، روشی است که از یک تعامل موفق در جلسه جریان پیدا کند که در آن پیشرفت‌های مراجع اتفاق می‌افتند و به طور مثبتی توسط درمان‌گر تقویت می‌گردند.